Vedtægter


VEDTÆGTER

    VEDTÆGTER FOR ULLERSLEV PETANQUE KLUB

1. NAVN OG HJEMSTED

KLUBBENS NAVN :

NAVN ULLERSLEV PETANQUE KLUB

HJEMSTED, NYBORG KOMMUNE

KLUBBEN ER MEDLEM AF DGI.

2.  FORMÅL

KLUBBENS FORMÅL ER;

1. AT SPILLE PETANQUE.

2. AT ARBEJDE FOR SPILLETS UDBREDELSE-

3. AT SIKRE RIMELIGE MULIGHEDER FOR AT SPILLE PETANQUE.

4. AT GIVE MULIGHED FOR AT DELTAGE I ALLE FORMER FOR STÆVNER OG TURNERINGER

5. AT GIVE BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR MULIGHED FOR VIRKSOMT OG KAMMERATLIG SAMVÆR MED JÆVNALDRENE I DERES FRITID

3.MEDLEMMER

KLUBBEN ER ÅBEN FOR AKTIVE OG PASSIVE MEDLEMMER

4 KONTINGENT

   MEDLEMSKONTIGENTET FASTSÆTTES PÅ DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING.

BESTYRELSEN

    KLUBBEN LEDES AF EN BESTYRELSE PÅ 5 MEDLEMMER, DER VÆLGES PÅ DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING. BESTYRELSEN VÆLGES FOR 2 ÅR,

    SÅLEDES AT DER VÆLGES HENHOLDSVIS 2 MEDLEMMER LIGE ÅR OG 3 MEDEMMER ULIGE Å.GENVALG KAN FINDE STED.BESYYRELSEN 

    KONSTITUERER SIG SELV OG FØRER PROTOKOL OVER VIGTIGE BESLUTNINGER.

6.  GENERALFORSAMLINGEN.

     GENERALFORSAMLINGEN ER KLUBBEN HØJESTE MYNDIGHED.

    DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDES I APRIL OG INKALDES MED MINDST 14 DAGES VARSEL

    DAGSORDEN

1  VALG AF DIRIGENT

2 BESTYRELSENS BERETNING

3 REGNSKAB VED KASSEREN

4 INDKOMNE FORESLAG . DISSE SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST 8 DAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN.

5 PLANER FOR DEN KOMMENDE SÆSON , HERUNDER FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.

6 VALG AF BESTYRELSE(JF.ƒ5) OG EN SUPPLEANT,DER VÆLGES FOR 2 ÅR. GENVALG KAN FINDE STED.

7 VALG AF REVISOR(LIGE ÅR) GENVALG KAN FINDE STED.

8 EVENTUELT. ALT KAN DISKUTERES, INTET KAN GODKENDES.

STEMMERET KAN KUN UDØVES VED PERSONLIGT FREMMØDE.OG HVOR DER ER BETALT KONTIGENTFOR DET PÅGÆLDENE ÅR PÅ GENERALFORSAMLINGDAGEN

 

BESLUTNINGER TRÆFFES VED ALMINDELIGT STEMMEFLERTAL.VED VETÆGTSÆNDRINGER KRÆVES 3/4 AF DE TILSTÆDEEVÆRENDE

STEMMEBERETTIGE-

DER INDKALDES TIL  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGEN JF. GÆLDENE REGLER, SÅFREMT 3 AF BESTYRELSENS MEDLEMMER ELLER 25 MEDLEMMER

INDGIVER SKRIFTLIG BEGÆRING HEROM . BEGÆRINGEN SKAL VÆRE LEDSAGET AF EN DAGSORDEN.

7   ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE 

    ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE KAN KUN SKE  PÅ EN GENERALFORSAMLING.

OPLØSNING AF KLUBBEN KAN KUN SKE PÅ EN GENERALFOSAMLING , HVIS 2/3 AF DE FREMMØDTE STEMMER HERFOR.

   VED OPLØSNING  OVERFØRES KLUBBENS MIDLER TIL GAVN  FOR FRITIDSAKTIVITETER I NYBORG KOMMUNE.

 

9.  HÆFTELSE

  FORENINGEN KAN IKKE OPTAGE LÅN.

  MEDLEMMER, HERUNDER BESTYRELSESMEDLEMMER HÆFTER ALENE MED DERES KONTIGENT.

vedtaget på generalforsamling d.19.03.1998

revideret på generalforsamling d.18.08.2020  KOMMUNE NYBORG-GENERALFORSAMLING  APRIL MÅNED